Запази час

Кардиология

 Кардиологията е научна дисциплина и самостоятелна медицинска специалност със
специфична многокомпонентност и методология. Тя въвежда познание за сърдечно-съдовата
дейност на човека в норма и при патология като част от познанието за вътрешните болести.
Медицинската специалност "Кардиология" може да бъде практикувана в лечебни заведения за
извънболнична и в такива за болнична медицинска помощ.
 Основната цел на специалността "Кардиология" е насочена към осигуряване на
висококвалифицирана диагностика, прогнозиране на хода на болестта и прилагане на качествено
специфично терапевтично поведение и лечение при пациентите със сърдечно-съдови
заболявания.

 Задачите на медицинската специалност "Кардиология" са свързани с изучаване на
патофизиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите болести, осъществяване на диагностични
процедури, медикаментозно и интервенционално лечение, профилактика и рехабилитация на
вродените и придобити болести на сърцето и съдовете, подготовка на пациенти за сърдечна
операция и овладяване на специфичните медицински проблеми, свързани с това състояние,
разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения при пациенти с кардиологични или с
други извънсърдечни заболявания, експертизна дейност. Кардиологията е медицинска
специалност, която се развива изключително бързо в посока към прилагане на
високотехнологични и инвазивни методи за лечение.

Специализирани медицински дейности:

  • Консултативен медицински преглед;
  • ЕКГ с разчитане;
  • Оценка на хемодинамичните показатели;
  • Кардиоверзио и дефибрилация;
  • Профилактични прегледи.