Запази час

Гастроентерология

Чрез специалността Гастроентерология се:
- осигуряват теоретични познания относно: нормалната структура и
функция на гастроинтестиналния тракт, чернодробно-жлъчна система, панкреаса и
перитонеума; етиологията, патогенезата и патофизиологията на всички
заболявания и болестни състояния в гастроентерологията; тяхната клинична изява
и естествена еволюция; методи на изследване и интерпретация на получените
резултати; методите и алгоритми на лечение; лекарствените групи, форми,
лекарствени взаимодействия, странични ефекти, полза и ограничения, както и
алтернативни терапевтични подходи, приоритет на други специалности.
- осигурява квалифицирана диагностика и адекватно, специализирано
лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах,
тънки и дебели черва), черния дроб, жлъчната система, панкреаса, перитонеума и
ретроперитонеума;
- проследява ефективността на приложената терапия;
- извършват профилактични дейности;
- определят и степенуват късните последици на гастроентерологичните
болести.
В диагностичната и лечебна сфера на специалността се включват и
онкологичните заболявания на посочените органи.
Специалността Гастроентерология интегрира два основни диагностично-
лечебни метода: ендоскопията и абдоминалната ехография.