Запази час

Педиатрия

Педиатрията е интегрална медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст.
Основна цел на педиатрията е съхраняване и/или подобряване здравето на детето.
Основни задачи са:

 • проследяване физическото и нервно-психическото развитие на детето;
 • първичната и вторичната профилактика на детските заболявания и промоция на здравето;
 • диагнозата и лечението на заболяванията в детската възраст.

В извънболничната помощ наблюдението и лечението на децата до 18-годишна възраст включително се осъществява от общопрактикуващ лекар и специалист педиатър. Препоръчително е наблюдението и лечението на децата до 18-годишна възраст да се осъществява от общопрактикуващ лекар, който има и призната специалност по педиатрия.

Медицински дейности в областта на педиатрията:

 

Профилактични дейности:

 • връзка с лекаря, наблюдавал протичането на бременността и антенаталното развитие на детето;
 • наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето;
 • даване указания за рационално хранене, наблюдение и оценка за тяхното изпълнение;
 • повишаване на защитните сили на организма на детето чрез:

а) следене за правилния хигиенен режим на отглеждане;
б) даване на съвети за провеждане на закалителни процедури;
в) даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации;

 • провеждане на профилактичните програми, предвидени в нормативните актове;

Диагностично-лечебни дейности:

 

 • диагноза и лечение на спешните състояния;
 • диагноза и лечение на острите заболявания, като при хирургични, ортопедични, очни, УНГ, психиатрични, гинекологични заболявания - оказване на първа помощ при необходимост и след това насочване към съответен специалист;
 • диагноза, лечение и рехабилитация на хроничните заболявания (с изключение на хирургичните, ортопедичните, очните, ото-рино-ларингологичните, гинекологичните и психиатричните);
 • проследяване в реконвалесцентен период на деца, прекарали остри тежки заболявания;
 • диспансеризация на децата с хронични заболявания към съответен специалист съгласно действащата нормативна уредба;
 • диагноза и при необходимост лечение на състояния, които са отклонения от нормата, но не са заболявания.

 Дейностите, свързани с оказване на консултативна помощ:

 

 • оценка на дейности в областта на педиатрията;
 • оказване на консултативна помощ при неясни, тежки и сложно протичащи случаи на заболяване;
 • даване на конкретни препоръки за подобряване на работата.

 Медицинска експертиза:

 •  на функционалните възможности на детския организъм във връзка с оценка на възможността за социална адаптация;
 • във връзка с насочване за рехабилитационно и санаториално лечение;
 • на здравното състояние във връзка с постъпване на детето в детско или образователно заведение;