Запази час

Апаратура и диагностика

Отоневрологичният кабинет, разположен на територията на ДКЦ ”Чайка” град Варна, е оборудван с високоспециализирана апаратура по изискванията на съвременните световни стандарти в тази област на медицината и позволяваща прецизна диагностика на състоянието на вътрешното ухо и съответно вестибуларния анализатор в неговата периферна и централна част.

Изследването е напълно безболезнено и безопасно за пациента, като евентуалните странични реакции са сведени до минимум.

Кабинетът разпололага със:

- Съвременни очила на Френцел за провеждане на ориентировъчен тест за наличие на нистагъм (ритмични потрепвания на очните ябълки), появяващ се при засягане на вестибуларния анализатор.
- еVNG – Видеонистагмография за прецизно компютърно изследване на спонтанен, латентен и позиционен нистагъм.
- eHIT- Импулсен видеотест за глава - един от съвременните стандартни тестове при изследване на вестибуларния анализатор, позволяващ изследване и количествен анализ функцията на всеки от шестте полуокръжни канала на вестибуларния анализатор.
- Въздушен иригатор „Калористар Арктик” за провеждане на битермален топлинен тест /(калоричен тест), позволяващ разделно стимулиране на всеки лабиринт и сравняване реакцията на ляв и десен лабиринт.
- Клиничен диагностичен аудиометър „Ампливокс” за провеждане на аудиометрия (компютърно изследване на слуха) и обективизиране наличието или липсата на слухова загуба и ако има такава - нейната степен и локализация, т.е. кондуктивна, невросензорна или смесена слухова загуба.