Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

“ДКЦ ЧАЙКА” ЕООД    О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ:
1. Кабинет № 44, находящ се в сградата на „ДКЦ Чайка“ ЕООД, гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров“ № 2, ет. 2, с площ 12,38 кв. м. (дванадесет цяло и тридесет и осем  квадратни метра) и манипулационна № 15, с площ 3,09 кв. м. (три цяло нула девет квадратни метра), които се отдават под наем за съвместно ползване, съобразно график за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 200,00 лв. (двеста лева) и стъпка за наддаване 10 %.
2. Помещение, находящо се в двора на „ДКЦ Чайка“ ЕООД, Барака № 2, с площ 22,51 кв.м. (двадесет и две цяло петдесет и един квадратни метра) и коридор с площ 8,51 кв.м. (осем цяло петдесет и един квадратни метра) при граници: Стоматологичен кабинет, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 200,00 лв. (двеста лева) и стъпка за наддаване 10 %.
Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 05.10.2018 г. от служител в „Счетоводство“ срещу 30 лв. Депозитът за участие е:
По т. 1- 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) вносими в касата на дружеството или по банков път;
По т. 2 - 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) вносими в касата на дружеството или по банков път.
Заявления за участие се приемат до 15 часа на 05.10.2018 г., в сградата на „ДКЦ Чайка” ЕООД-служител в „Счетоводство“. Търгът ще се проведе на 08.10.2018 г. от 10,00 часа в кабинет на Управителя, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще се проведе на 08.11.2018 г. от 10.00 часа
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 05.10.2018 г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ Чайка” ЕООД.

За справки: 052/302320