Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

22.06.2018

“ДКЦ ЧАЙКА” ЕООД    О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ:
1. Помещение, част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД, находящо се на приземен етаж, с площ от 135,98 кв. м. (сто тридесет и пет цяло деветдесет и осем квадратни метра), при граници:  Парно помещение и Дежурен кабинет за срок от 3 (три) години, при стартова наемна цена 1 800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) и стъпка за наддаване 10 %.
2. Помещение, находящо се в двора на „ДКЦ Чайка“ ЕООД, Барака № 2, с площ 22,51 кв.м. (двадесет и две цяло петдесет и един квадратни метра) и коридор с площ 8,51 кв.м. (осем цяло петдесет и един квадратни метра) при граници: Стоматологичен кабинет, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 400,00 лв. (четиристотин лева) и стъпка за наддаване 10 %.
Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 06.07.2018 г. от служител в „Счетоводство“ срещу 30 лв. Депозитът за участие е:
По т. 1- 2 160,00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева) вносими в касата на дружеството или по банков път;
По т. 2 -    480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) вносими в касата на дружеството или по банков път.
Заявления за участие се приемат до 15 часа на 06.07.2018 г., в сградата на „ДКЦ Чайка” ЕООД-служител в „Счетоводство“. Търгът ще се проведе на 09.07.2018 г. от 10,00 часа в кабинет на Управителя, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще се проведе на 09.08.2018 г. от 10.00 часа
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 06.07.2018 г. включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ Чайка” ЕООД.

За справки: 052/302320

Обява