Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

09.05.2018

“ДКЦ ЧАЙКА” ЕООД    О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД – а именно: Помещение, находящо се на приземен етаж, с площ от 88,96 кв. м., при граници:  Аптека Нова  и коридор, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 595,99 лв. и стъпка за наддаване 10 %.
Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 23.05.2018 г. от служител в „Счетоводство“ срещу 30 лв. Депозитът за участие е 715,19 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.
Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.05.2018 г., в сградата на „ДКЦ Чайка” ЕООД-служител в „Счетоводство“. Търгът ще се проведе на 25.05.2018 г. от 10,00 часа в кабинет на Управителя, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.06.2018 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.05.2018 г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ Чайка” ЕООД.

За справки: 052/302320

Обява