Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

04-08-2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Чайка  ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066956

Пакет от документация за участие

 

Обява

Решение за откриване на процедура

Техническа оферта

Техническа спецификация

Ценова оферта

Образци и приложения

Решение срок

Протокол