Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066054

Документация

Обява за обществена поръчка

Решение

Протокол