Запази час

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

Публични покани

"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Биохимичен анализатор/ напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на "ДКЦ Чайка" ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9047913

---

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066054

---

14.07.2017 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. Петър Райчев ” № 1-2 , представляващ част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД

---

04.08.2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Чайка  ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066956

---

09.05.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД

---

22.06.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

21.09.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

18.02.2019 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години), на следните обекти и помещения, които са част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включени в капитала на дружеството, находящи се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

05.03.2019 Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години),   имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

10.06.2019  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД – гр. Варна” 

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9089011