Запази час

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

Публични покани

"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Биохимичен анализатор/ напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на "ДКЦ Чайка" ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9047913

---

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066054

---

14.07.2017 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. Петър Райчев ” № 1-2 , представляващ част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД

---

04.08.2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ Чайка  ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066956

---

09.05.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2, представляващ част от сградата на “ДКЦ Чайка“ ЕООД

---

22.06.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

21.09.2018 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна,  ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

18.02.2019 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години), на следните обекти и помещения, които са част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включени в капитала на дружеството, находящи се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

05.03.2019 Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години),   имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2

---

10.06.2019  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД – гр. Варна” 

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9089011

---

09.09.2019  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД – гр. Варна”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092264

Уведомително писмо

---

12.09.2019 „Предоставяне под наем на медицинска апаратура и компоненти за сектор „Физиотерапия“, включително, пускане в експлоатация, осигуряване на сервизното обслужване, обучение на персонала за работа с апаратурата в „ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД" 

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092440

---

13.11.2019   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: незастроена част с площ от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра) с лице към ул. „Никола Вапцаров“ и граничещ с входен портал на ДКЦ „Чайка“, за поставяне на временна постройка – павилион за бърза закуска-скара, за срок от 3 /три/ години.

---

13.11.2019  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: Отдаване под на наем на част от вътрешното пространство на първи етаж в сградата на ДКЦ „Чайка“ ЕООД, находяща се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2 за поставяне на един брой таксиметрова колонка с площ от 1 (един) кв.м. за срок от 3 (три) години.

---

24.01.2020 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: Лекарски кабинет № 18, находящ се в сградата на „ДКЦ Чайка“ ЕООД, гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров“ № 2, ет. 1

---

31.01.2020 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: незастроена част с площ от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра) с лице към ул. „Никола Вапцаров“ и граничещ с входен портал на ДКЦ „Чайка“

---

02.10.2020 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: Лекарски кабинет № 9, находящ се в сградата на „ДКЦ Чайка“ ЕООД

---

16.10.2020 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: незастроена част с площ от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра) с лице към ул. „Никола Вапцаров“ и граничещ с входен портал на ДКЦ „Чайка“

09.08.2021г. Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години),   имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2: 

15.10.2021г. Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г. (три години),   имот – собственост на “Диагностично – консултативен център  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2:

19.11.2021г. Публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 г.,   имоти – собственост на “ДКЦ Чайка”  ЕООД, включени в капитала на дружеството, находящи се в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 2:

06.12.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – собственост на “ДКЦ  Чайка”  ЕООД, включен в капитала на дружеството – а именно: Товарен автомобил Форд Транзит