Запази час

Доц. д-р Елис Исмаил, д.м. Акушерство и гинекология

Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м. завършва медицина в Медицински университет гр.Варна през 2008г..
Започва работа като лекар в ЦСМП – гр.Варна, от 2009-2011г. на длъжност лекар в Спешно отделение на МБАЛ”Св.Анна-Варна”.
От февруари 2011г. до момента работи като акушер-гинеколог в Клиника„Гинекология” на МБАЛ”Св.Анна-Варна”.
От септември 2011г. редовен асистент към Катедра “Aкушерство и гинекология”.
През 2013г. защитава дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий” и придобива образователна и научна степен „ДОКТОР”.
През 2015г. завършва втора магистратура „здравен мениджмънт”.
Oт септември 2015г. – гл.асистент в Катедра „Здравни грижи”- филиал гр.Шумен.

През януари 2017г.публикува монографичен труд на тема ,,Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение", в който подробно са описани и представени със собствени материали хирургичните техники за лечение на яйчниковите неоплазми. През месец септември 2017г.се хабилитира и заема академичната длъжност ,,Доцент" към катедрa ,,Акушерство и гинекология" към МУ - Варна.
Преподавателската й дейност включва водене на лекционен курс на студенти по медицина, студенти по специалностите „акушерка” и „дентална медицина”, както и  водене на лекции и упражнения на студенти по медицина – англоезично обучение.
Научните й интереси са в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия, откриване и лечение на предракови и ракови заболявания на женските полови органи. Участва активно в множество форуми в България и чужбина.
Провела е специализации в областта на онкогинекологията в Македония и Германия.
Има серификати за ендоскопска хирургия, хистероскопия , ехография и колпоскопия.
Съавтор е на повече от 140 публикации в наши и чуждестранни списания.
Членува в БДАГ, БАОГ, БАМИГХ, SEERS, ESGO, ENYGO.
От 2013г. е национален представител за България на Европейската общност на младите онкогинеколози (ENYGO).


Elis.Ismail@mu-varna.bg


Телефон 052/ 786 908; 052/ 786 909
Кабинет каб.11, каб. 12
Приемни часове Вторник (20.11) от 14:30 до 17:40
Четвъртък (22.11) от 14:30 до 17:40

Запази час