Запази час

Доц. д-р Стефан Цеков Неврология

Завършил е  висше образование през 1987год. във Висш Медицински Институт- гр. Варна. Придобита специалност по нервни болести през 1997 год. Работил е като лекар в  Поликлиника- гр. Белослав (1987 - 1992) и ординатор в отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания  към II-ра Неврологична Клиника на МБАЛ “Света Марина”- гр. Варна (1996 - 2008) и като хонорован преподавател в Медицински колеж- гр. Варна. През периода (1992 - 1996) е редовен аспирант към катедра по Нервни болести на МУ- Варна След успешно защитена дисертация на тема: ”Динамика на спектралния електроенцефалографски (ЕЕГ) анализ и неврокартографен образ у болни с остри нарушения на мозъчното кръвообращение” през 1996 год. му е присъдена образователна и научна степен “Доктор“. От 2008 год. работи като доцент по неврология към Медицински колеж; Медицинцки Университет- гр. Варна, където преподава и Долекарска помощ. Преминал е успешно обучение по Здравен мениджмънт, интензивно лечение и реанимация на неврологичните заболявания, Предпазване от Мозъчни инсулти, Клинична неврофизология и епилепсия и притежава свидетелства за професионална квалификация за високо пециализирани дейности по „Евокирани потенциали“ и „Клинична електроенцефалография“. Владее говоримо и писменно: френски, английски и руски език. Научните му и клинични интереси са в областта на експериментална и клинична електрофизиология, епилепсия, мозъчносъдова болест, спешна неврология и неврорехабилитация.

 

Високоспециализирани медицински дейности:


1. Електроенцефалография (ЕЕГ)
2. Евокирани потенциали
 

График: по списък след записване на регистратура - тел. 786 900 и 30 23 21.

 


Телефон 052/ 786 915
Кабинет 40, етаж 2
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час